Regulamin

§ 1. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca (Sprzedawca) – SR Tech Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres 00-521 Warszawa, ul. Hoża 29, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000895216, NIP 7722424078, REGON 388700969, BDO 000539497. Adres korespondencyjny Usługobiorcy i adres do wysyłania zwrotów, reklamacji, rękojmi to 97-500 Radomsko, ul. Żeromskiego 22/2

3. Sklep internetowy – serwis internetowy www.srtech.pl , dostępny pod adresem www.srtech.pl, za pośrednictwem którego Usługobiorca może kupić Produkty.

4. Usługobiorca (Kupujący) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Sklep internetowy, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia, i która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

5. Administrator Sklepu internetowego – SR Tech Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres 00-521 Warszawa, ul. Hoża 29, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000895216, NIP 7722424078, REGON 388700969, BDO 000539497.

6. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, którego dotyczy Umowa sprzedaży lub Usługa zamówienia Produktów.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

8. Strona – Usługodawca i Usługobiorca.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów lub Usługi zamówienia Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktów.

10. Konsument to:

  • osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. Koszyk zakupowy – wirtualna lista Produktów, które stają się częścią Zamówienia po zatwierdzeniu ich przez Usługobiorcę.

13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy.

14. Adres email Usługodawcy to kontakt@srtech.pl

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi: umożliwienie Usługobiorcom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów i Umów zamówienia produktów na odległość; udzielanie Usługobiorcom informacji handlowych o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym.

4. Zdjęcia i wizerunki Produktów prezentowane w Sklepie internetowym nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

5. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy jest zabronione.

6. Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Usługobiorca składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

7. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Zamieszczane przez użytkowników w Sklepie internetowym recenzje/opinie nie są publikowane automatycznie i podlegają moderacji przez Usługodawcę.

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez dokonanie zakupu w Sklepie internetowym i akceptację towarzyszących temu zgód.

2. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie złożonego Zamówienia. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest niedopuszczalne.

3. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego działania, ani nie utrudniający korzystania ze Sklepu internetowego przez innych Usługobiorców.

4. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu składania zamówienia.

6. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mai. Reklamacje należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres email Usługodawcy z tytułem wiadomości „Reklamacja”.

7. Wszelkie Utwory, w szczególności takie jak: informacje i zdjęcia Produktów, prezentowane na stronie www.srtech.pl stanowią własność Administratora Sklepu internetowego i podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 101, z późn. zm.). W szczególności zabrania się ich kopiowania.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy: składanie Zamówień w Sklepie internetowym, poprzez Koszyk zakupowy. Usługodawca ma prawo odmowy przyjęcia Zamówienia, w szczególności gdy Usługobiorca: podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Usługobiorców, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Sklepu internetowego.

4. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Usługobiorców oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Usługobiorcy.

§ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zakupów jest dodanie produktu do koszyka zakupowego i prawidłowe złożenie Zamówienia, które dokonuje się tylko przez wysłanie przez Usługobiorcę wypełnionego formularza udostępnionego na stronie www.srtech.pl. Usługobiorca musi zaakceptować regulamin sklepu.

2. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia zawarta zostaje Umowa sprzedaży lub Umowa zamówienia Produktów między Kupującym, a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przesłane Usługobiorcy e-mailem, zawiera: oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia; potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia otrzymania Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem internetowym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem mailowym Usługodawcy.

4. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

5. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

  • w przypadku przedpłaty po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy uiszczonych przez Usługobiorcę przelewem lub poprzez operatorów płatności Autopay (płatności Shoper) lub Przelewy24
  • od razu w przypadku płatności za pobraniem
  • po zatwierdzeniu wniosku kredytowego przez Santander Consumer Bank w przypadku sprzedaży ratalnej

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego Zamówienia Usługodawca wystawia fakturę lub paragon. Są one wystawiane w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Usługobiorcę Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

9. Zmiany w adresie wysyłki i rezygnacja z Zamówienia możliwe są poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres email Usługodawcy. Zmiany lub rezygnacja z zamówienia zostaną przyjęte tylko jeśli wiadomość dotrze do obsługi sklepu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

§ 6. PŁATNOŚCI

1. Koszt usługi przesyłki pokrywa Usługobiorca.

2. Usługobiorca może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Produkty:

  • płatnością online (BLIK, szybkie płatności, karty płatnicze, Google Pay) za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 lub Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl)
  • płatność za pobraniem
  • wpłata kwoty zamówionych Produktów na rachunek bankowy Usługobiorcy podany podczas składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Przelewy należy kierować na rachunek bankowy: 40 1140 2004 0000 3402 8119 3911 (MBank). W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
  • zakup ratalny w Santander Consumer Bank.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 lub Autopay (płatności Shoper). Obsługiwane są karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

3.1. Dla transakcji za pośrednictwem Przelewy24: Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Usługobiorcę powinny być kierowane bezpośrednio do Usługodawcy. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Usługodawcy, przekaże on reklamację do spółki PayPro S.A. prowadzącej system płatności Przelewy24 lub do Autopay będącego operatorem systemu płatności Płatności Shoper.

§ 7. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zakupione Produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski, dostawa poza wskazane terytorium wymaga uprzedniego uzgodnienia z Usługodawcą. Dostawa zakupionych Produktów na terenie RP realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej i Paczkomatów InPost.

3. Czas realizacji Zamówienia to zwykle 1-2 dni robocze dla produktów dostępnych w magazynie. Czas realizacji dla produktów dostępnych w przedsprzedaży lub dostępnych na zamówienie może być dłuższy i jest podany na stronie produktu. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej podany przez niego podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym.

4. Jeżeli Produkt nie zostanie doręczony Usługobiorcy w terminie 5 dni roboczych od daty planowego doręczenia (czas realizacji zamówienia + czas dostawy przez firmę kurierską/pocztę), Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres email Usługodawcy.

5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANA PRODUKTU

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu Produktu w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej Umowy.

2. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W tym celu należy wysłać w ww. terminie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres email Usługodawcy.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Zwrot Produktu przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, na adres korespondencyjny Usługodawcy (97-500 Radomsko, ul Żeromskiego 22/2). Zwroty wysyłane na inny adres nie będą odbierane. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu. Odsyłany produkt nie może nosić widocznych śladów użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie i w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu. Kupujący musi odesłać Produkt firmą kurierską lub Pocztą Polską.

4. Sprzedawca po otrzymaniu zwracanego towaru i sprawdzeniu iż nie nosi on śladów użytkowania dokona zwrotu wartości Produktu przelewem na numer rachunku bankowego podanego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

5. Termin 14-dniowy, w którym Kupujący może odstąpić od Umowy, liczy się od dnia, w którym Kupujący objął Produkt w posiadanie.

6. Kupujący za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Usługodawcy) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Wymagania, wskazane powyżej co do zwrotu Produktu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Kupującego do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa i należy je interpretować – w odniesieniu do Kupujących będących konsumentami – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Kupującego lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Kupującego.

§ 9. REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży i gwarancji, są określone w ustawie Kodeks Cywilny.

1. 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przesyłając informację o reklamacji na znajdujący się w dziale kontakt dane, w tym adres email Usługodawcy/Gwaranta.

1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj (opis) i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

1.4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu na adres korespondencyjny Usługodawcy (97-500 Radomsko, ul Żeromskiego 22/2). poprzez firmę kurierską lub usługę Pocztę Polską. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu. Aby przyspieszyć procedurę reklamacyjną przed wysłaniem wadliwego produktu kupujący powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Usługodawcą. Reklamacje wysyłane na inny adres nie będą odbierane.

1.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail.

1.7. W przypadku reklamacji Kupującego będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wymiany towaru na wolny od wad. Koszty dostawy są pokrywane przez Sprzedawcę jeśli sam zamówił transport lub jeśli uprzednio ustalił z Kupującym sposób odesłania towaru.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Usługodawcy.

2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

2.5. Usługodawca udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy lub dłuższy jeśli taka informacja znajduje się na stronie produktu. Gwarancja obejmuje usterki w produktach, które nie zostały spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, zalanie, wadliwą instalację elektryczną itp. Jeśli produkt jest w ramach gwarancji wymieniony na nowy gwarancja biegnie od nowa. Czas realizacji procedury gwarancyjnej to zwykle nie dłużej niż 14 dni, ale czas ten może się wydłużyć w przypadku braku podzespołów niezbędnych do naprawy. Gwarancja jest realizowana na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu reklamacji wynikające z prawa UE przysługują na terenie UE. Gwarancja jest realizowana w trybie door-to-door lub przy wykorzystaniu Paczkomatów InPost jeśli to możliwe. Podstawą do złożenia gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu Produktu u Usługodawcy.

3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

4. Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają dodatkowo gwarancję producenta.

$ 10. RĘKOJMIA

Reklamacje z tytułu Rękojmi:

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu Rękojmi, są określone w ustawie Kodeks Cywilny.

1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z tytułu Rękojmi oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przesyłając informację o reklamacji na znajdujący się w dziale kontakt dane, w tym adres email Usługodawcy.

1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj (opis) i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji z tytułu Rękojmi przez Usługodawcę.

1.4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji z tytułu Rękojmi jest dostarczenie wadliwego produktu na adres korespondencyjny Usługodawcy (97-500 Radomsko, ul Żeromskiego 22/2) poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Zwroty wysyłane na inny adres nie będą odbierane. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu. Aby przyspieszyć procedurę reklamacyjną przed wysłaniem wadliwego produktu kupujący powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Usługodawcą.

1.5. Reklamacja z tytułu Rękojmi jest rozpatrywana w terminie 14 dni. W związku z uzasadnioną reklamacją Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wymiany towaru na wolny od wad. Koszty dostawy są pokrywane przez Sprzedawcę jeśli sam zamówił transport lub jeśli uprzednio ustalił z Kupującym sposób odesłania towaru.

1.7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

§ 11. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter).

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Usługodawcy.

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi drogą elektroniczną
o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisu sklepu internetowego www.srtech.pl. Dane są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma SR Tech Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres 00-521 Warszawa, ul. Hoża 29, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000895216, NIP 7722424078, REGON 388700969, BDO 000539497.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolowane jest ich wykonywanie i zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika niezbędne do realizacji Zamówień na rzecz Usługobiorców. Są to imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres email, numer telefonu.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, przyjęcia i realizacji zamówienia, zapewnienia obsługi gwarancyjnej.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem procesu realizacji zamówienia. W przypadku procesu realizacji zamówień dane mogą być przekazywane w firmom kurierskim i operatorom systemów płatności, a w przypadku sprzedaży ratalnej firmie realizującej sprzedaż ratalną i Santander Consumer Bank.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.srtech.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są na podstawie i zgodnie z prawem polskim.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Usługobiorcę, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Kupujących nie będących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości Ceny.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na Stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi umowami sprzedaży zaś Zamówienia złożone przez Usługobiorców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między Sklepem internetowym, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 5.

5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

5.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

5.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 maja 2021 r.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl